Sistem Pengurusan Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

1.0 PENGENALAN
Pengoperasikan PBS  mula dilaksanakan bagi Tahun 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2011 dan Tingkatan 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2012.

2.0 DASAR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PBS ditadbir mengikut kuasa-kuasa yang diberikan oleh Menteri Pelajaran kepada Pengarah Peperiksaan berdasarkan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) : Seksyen 67 -Penilaian Murid, Seksyen 68 - Peperiksaan dan Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997, Bahagian II, Perkara 3 iaitu:
 • untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah;
 • untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan
 • untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.
3.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah . PBS dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan peringkat menengah menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran
Psikometrik (Psi).

3.1 Pentaksiran Sekolah (PS)
Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan.
 • Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran (Contoh: lembaran kerja, pemerhatian, kuiz, senarai semak, laporan tugasan dan tugasan rumah); dan
 • Pentaksiran sumatif dijalankan di akhir suatu unit pembelajaran (Contoh: ujian bulanan, ujian semester).
PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning) dan merujuk kepada Standard Prestasi yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan berdasarkan KSSR dan KSSM. Proses pentaksiran sekolah adalah seperti berikut:
 • Mengenal pasti konstruk atau perkara yang hendak ditaksir;
 • Merancang, memilih serta membina dan mentadbir instrumen pentaksiran yang memberi peluang kepada murid mempamerkan atau mempersembahkan hasil kerja yang relevan; 
 • Menilai hasil kerja murid dengan merujuk kepada deskriptor dan evidens dalam standard prestasi untuk menentukan tahap penguasaan murid;
 • Memberi maklum balas kepada murid tentang prestasi mereka berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta merancang dan melaksanakan langkah penambahbaikan; dan
 • Merekod prestasi dalam portfolio untuk rujukan guru, penyelaras, murid dan ibu bapa.
3.2 Pentaksiran Pusat (PP)
Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran tertentu berdasarkan standard prestasi dan penjaminan kualiti melalui pemantauan dan penyelarasan. Kaedah pelaksanaan PP dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran dalam tempoh yang ditetapkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Tugasan, peraturan pelaksanaan dan panduan penskoran serta kaedah pelaporan dihasilkan oleh Lembaga Peperiksaan. Sekolah mentadbir, menskor hasil kerja murid dan menyediakan pelaporan untuk mengukur proses dan produk yang autentik. PP ditaksir menggunakan pelbagai kaedah:
 • Kerja Kursus;
 • Projek;
 • Ujian Lisan (Mata Pelajaran Teras dan Elektif);
 • Tugasan dan Folio;
 • Pemerhatian;
 • Kemahiran Amali;
 • Persembahan dan Pembentangan Lisan; dan
 • Ujian Bertulis (Mata Pelajaran Teras)
Prinsip-prinsip Pentaksiran Pusat di peringkat rendah dan menengah rendah adalah:
 • Lembaga Peperiksaan membekalkan format dan tugasan pentaksiran;
 • Tugasan berbeza setiap tahun;
 • Dilaksana di sekolah;
 • Tempoh masa pelaksanaan ditetapkan bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan mata pelajaran teras dan wajib;
 • Ditaksir oleh guru mata pelajaran;
 • Skor berdasarkan Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan;
 • Pemantauan dan penyelarasan peringkat dalaman dan luaran dilaksanakan bagi menjamin kualiti dan standard; dan
 • Pelaporan Pentaksiran Pusat dan Pentaksiran Sekolah digabungkan akhir tahun persekolahan rendah dan menengah rendah.
3.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)
Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah untuk mengukur dan menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani, kesihatan, sukan dan kokurikulum. Dalam pelaksanaan PAJSK, setiap murid dikehendaki melibatkan diri dalam aktiviti yang dirancang dan ditetapkan oleh guru berkenaan sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid dan kesesuaian sesuatu aktiviti tersebut. PAJSK merangkumi pentaksiran berdasarkan aspek-aspek berikut:
 • Sukan;
 • Kokurikulum;
 • Ekstrakurikulum;
 • Pendidikan Jasmani; dan
 • Kesihatan.
Panduan instrumen pentaksiran PAJSK disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (KPM) dengan kerjasama badan-badan atau agensi professional yang berkaitan mengikut kepakaran masing-masing. Instrumen tersebut ditadbir dan dikendalikan oleh guru berkenaan di peringkat sekolah. Murid Tahap 1 (Tahun 1 – 3) diukur dan dinilai hanya aspek perkembangan fizikal dan kecerdasan serta penjagaan kesihatan. Manakala untuk murid Tahap 2 (Tahun 4 – 6) dan Sekolah Menengah, aspek sukan, kokurikulum, ekstrakurikulum, pendidikan jasmani dan kesihatan diambil kira dalam pengukuran dan penilaian. Pendokumentasian PAJSK dapat memberi gambaran menyeluruh tentang tahap perkembangan murid dalam penguasaan ilmu dan penghayatan nilai-nilai teras (core values) yang dipupuk melalui proses pendidikan seperti berikut:
 • Berketrampilan;
 • Berinovasi;
 • Berakhlak mulia;
 • Bertanggungjawab;
 • Bersikap patriotik; dan
 • Keusahawanan.
PAJSK akan dilaksanakan kepada semua murid Tahun Satu mulai sesi persekolahan Tahun 2011 dan murid Tingkatan Satu mulai sesi persekolahan Tahun 2012 bertujuan untuk:
 • Mengukur kecergasan dan kesihatan murid dalam pelbagai aktiviti jasmani;
 • Mengukur penyertaan, penglibatan dan prestasi murid dalam pelbagai aktiviti kokurikulum dan ekstrakurikulum; dan
 • Instrumen dan panduan pentaksiran sedia ada dimantapkan oleh Lembaga Peperiksaan bersama organisasi yang berkenaan berdasarkan bidang kepakaran masing-masing.
Aktiviti Jasmani diukur berdasarkan Standard Prestasi Jasmani iaitu:
 • Panduan Pentaksiran Aktiviti Pendidikan Jasmani;
 • Format Pelaporan Body Mass Index (BMI);
 • Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK); dan
 • Standard Kriteria Penjagaan Kesihatan.
Aktiviti Kokurikulum diukur berdasarkan Standard Prestasi Kokurikulum dan ditaksir menggunakan pelbagai jenis aktiviti dan instrumen seperti:
 • Kecergasan : sebagai contoh: naik turun bangku, BMI;
 • Kesihatan : pemerhatian, Buku Rekod Kesihatan;
 • Penyertaan : keahlian, kehadiran;
 • Penglibatan : jawatan, komitmen, peringkat; dan
 • Prestasi : pencapaian, sumbangan.
PAJSK boleh dilaksanakan secara berkala atau berterusan mengikut keperluan dan ditaksir oleh guru, rakan sebaya, ibu bapa dan agensi luar.

3.4 Pentaksiran Psikometrik (PSi)
Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan / atau pusat untuk mengukur kebolehan semulajadi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid. Pentaksiran Psikometrik adalah pentaksiran yang direkabentuk untuk mendapatkan maklumat secara kualitatif dan kuantitatif tentang keupayaan seseorang untuk bertindak balas dalam suatu cara tertentu. Pentaksiran ini boleh mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran dan tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.

Lembaga Peperiksaan menyediakan manual ujian yang komprehensif dan mesra pengguna. Instrumen pentaksiran psikometrik dibangunkan oleh pakar psikometrik dan ahli psikologi. Ia ditadbir mengikut keperluan, secara manual atau berkomputer oleh guru atau murid itu sendiri. Laporan pentaksiran dibuat dalam bentuk deskriptif.

Jenis Pentaksiran Psikometrik yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah adalah seperti berikut:

i. Ujian Aptitud Am
Ukuran gabungan beberapa kebolehan berkaitan :
 • visual - ruang - bukan verbal (pintar ruang);
 • linguistik/verbal (pintar perkataan);
 • logik-matematik/numerikal (pintar nombor/penaakulan); dan
 •  minat dan kecenderungan.
ii. Ujian Aptitud Khusus
Ukuran kebolehan khusus yang berkaitan dengan potensi diri murid dalam sesuatu bidang pekerjaan atau khusus:
 • muzik (pintar muzik);
 • kreativiti (pintar minda);
 • interpersonal (pintar orang - pengalaman sosial);
 • intrapersonal (pintar diri - refleksi kendiri);
 • kinestatik - jasmani (pintar jasmani); dan
 • naturalis (pintar naturalisme).
iii. Inventori Personaliti
Ukuran ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu yang membezakannya dengan orang lain untuk:
 • membantu guru mengenal pasti aspek-aspek sikap dan personaliti individu murid supaya strategi pengajaran yang sesuai dapat digunakan;
 • membantu murid memahami personaliti diri sendiri dan orang lain untuk tujuan berinteraksi; dan
 • mengenalpasti stail pembelajaran.
Dipetik daripada : Panduan dan Peraturan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Kuala Lumpur: Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2011)

1 ulasan:

 1. Salam, sekadar nak berkongsi Borang Transit PBS yang fleksibel utk semua subjek di http://eformrpm-pbs.blogspot.com

  BalasPadam